Nyttjanderättsavtal

Senast uppdaterad: 2023-11-01

Introduktion

Detta nyttjanderättsavtal (detta ”Avtal”) är träffat mellan: Upplåtaren, (”Markägaren”); och Köparen, (”Jägaren”). Parterna ovan benämns härefter gemensamt som ”Parterna” och var för sig som ”Part”.

1. Definitioner

I den mån Jaktlag (1987:259), hädanefter (”Jaktlagen”), innehåller begrepp som motsvarar dem som används i detta Avtal ska sådana begrepp tolkas och tillämpas i enlighet med Jaktlagen jämte kompletterande svensk lagstiftning.

1.1 I detta Avtal ska nedan angivna termer ha följande betydelse:

i) Med vilt (”Vilt”) avses vilda däggdjur och fåglar.
ii) Med jakt (”Jakt”) avses fånga eller döda Vilt och att i sådant syfte söka efter, spåra eller förfölja Vilt. Till jakt räknas också att göra ingrepp i Viltets bon och att ta eller förstöra fåglars ägg. iii) Med fällda djur (”Fällda djur”) avses Vilt som dödats eller fångats i samband med Jakten.

2. Syfte

Parterna har nått ett samförstånd i att Jägar(na)e ska äga nyttjanderätt att på den mark angiven av Markägaren bedriva Jakt under (”Tjänsten”) den tid som framgår av den anmälan gjord hos Hektara AB, org. nr. 559375–7429 (”Bolaget” eller ”Hektar”) av Parterna. Det främsta syftet med detta Avtal är att reglera Parternas mellanhavanden i det fallet Jägaren bryter mot Jaktlagen eller detta Avtal samt stadga vilka rättigheter och skyldigheter som åvilar vardera Part.

3. Allmänna villkor

Jakten ska bedrivas i enlighet med Jaktlagen samt de villkor som följer av detta Avtal. Vid brott mot Jaktlagen, allmänfarligt beteende, berusat tillstånd eller annat grovt åsidosättande av säkerhet äger Markägaren rätt att omedelbart avbryta Jakten utan möjlighet för återbetalning till Jägaren. Detta kan även innefatta avsteg från riktlinjer givna av Markägaren i säkerhetssyfte.

3.2 Frågor som har med jaktens genomförande att göra, men ej finns reglerat i detta Avtal, ska följa vedertagna normer för god svensk jaktsed, jaktkultur och Jaktlagen.

4. Markägarens rättigheter och skyldigheter

4.1 Jakten ska bedrivas i enlighet med Jaktlagen samt de villkor som följer av detta Avtal. Vid brott mot Jaktlagen, allmänfarligt beteende, berusat tillstånd eller annat grovt åsidosättande av säkerhet äger Markägaren rätt att omedelbart avbryta Jakten utan möjlighet för återbetalning till Jägaren. Detta kan även innefatta avsteg från riktlinjer givna av Markägaren i säkerhetssyfte.

4.2 Som huvudregel ska Fällda djur tillfalla Markägaren. Parterna kan dock nå en överenskommelse om att Fällda djur ska tilldelas Jägaren mot ersättning, beroende på vilket Vilt det är fråga, enligt prislista som tillhandahålls av Markägaren. Denna överenskommelse träffas genom Hektars hemsida eller på plats.

4.3 Skott avlossat mot Vilt som ej upphittas men där blod påträffas vid skottplatsen betraktas som fällt Vilt och resulterar i erläggande av avgift (”Fällavgift”).

4.4 Vid skott mot Vilt som går vidare (”Skadeskjutning”) och därmed måste eftersökas äger Markägaren rätt att ta ut en avgift för en patrull (”Eftersökspatrull”) som går ut och söker upp Viltet i fråga och tar hand om det. Den avgift som Markägaren blir berättigad till framgår genom annonsen på Hektars hemsida.

Markägaren har rätt att fastställa en taxa inom angivna intervall på Hektars Hemsida beroende på platsen samt omständigheterna för eftersöket.

5. Jägarens ansvar

5.1 Jägaren ansvarar för att medtagna vapen är inskjutna och överensstämmer med rådande jaktregler för Viltet som jagas.

5.2 Jägaren ansvarar för hantering av sitt eget vapen och för skott som denne avlossar.

6. Markägarens ansvar

Markägaren ska tillhandahålla Jakten enligt de villkor som Parterna enats om i detta Avtal och genom Hektars hemsida.

7. Skadestånd

I det fall skytten av vårdslöshet eller uppsåtligen bryter mot villkoren i detta Avtal eller annars åsidosätter vad som följer av Jaktlagen, god svensk jaktsed eller jaktkultur eller annan svensk lagstiftning beträffande jakt äger Markägaren rätt till ersättning för den skada som drabbar denne.

8. Bolaget

8.1 Parterna förbinder sig att hålla Hektar skadelöst utifall endera av Parterna bryter mot någon bestämmelse i detta Avtal.

8.2 I det fall detta Avtal sägs upp och Jägaren inom 12 månader från uppsägningen deltar vid Jakt hos samma Markägare och bokning inte sker genom Hektar, äger Hektar rätt att erhålla 10 procent av den bokningsavgift som då erläggs av Jägaren till Markägaren. Avgiften erläggs i det fallet av Markägaren till Hektar.

9. Ångerrätt & avbeställning

9.1 Huvudregeln när du köper varor eller tjänster genom ett digitalt medium är att du som konsument har 14 dagars ångerrätt från och med tidpunkten då avtalet bekräftats.

9.2 Tjänsten som Markägaren tillhandahåller genom Hektar är Jakt och utgör därmed en fritidsaktivitet. Vid sådana typer av tjänster undantas ångerrätten, det vill säga att du som Jägare kan inte ångra avtalet efter det att du fått slutlig bekräftelse på att bokningen accepterats av Hektar.

9.3 Du som Jägare har dock rätt att avbeställa tjänsten. Dock förbehåller sig Hektar och / eller Markägaren rätt till skälig ersättning för denne / dennes legitima och berättigade kostnader som föranleds av avbeställningen. Ersättningen baseras främst på tidpunkten för avbeställningen. Hektar / Markägaren kan uppställa skäliga standardiserade avbeställningsavgifter.

9.3.1 Den standardiserade avbeställningsavgiften utgår från det belopp som framgår av bokningsbekräftelsen (”Avgiften”), som är;

(i) Minst 25 procent av Avgiften vid avbeställningar senare än 30 dagar innan Jakten;
(ii) Minst 50 procent av Avgiften vid avbeställningar senare än 14 dagar innan Jakten; och
(iii) 100 procent av Avgiften vid avbeställningar senare än 7 dagar innan Jakten.

9.3.2 I det fall Jägaren hittar ersättare som Markägaren godkänner i skälig tid innan Jakten tillämpas inte den standardiserade avbeställningsavgiften.

9.4 Vill du avbeställa tjänsten ska du till Hektar skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att avbeställa tjänsten och frånträda avtalet. Detta görs enklast via e-post till booking@hektar.se eller genom funktionen ”Avboka” på hemsidan.

9.5 Ange vilken bokning det gäller, ditt namn och dina kontaktuppgifter samt att du vill frånträda avtalet.

10. Avtalstid

Detta Avtal träder i kraft när det vederbörligen signerats av Parterna genom Bolagets webtjänst och upphör att gälla när Tjänsten är avslutad. Punkt 11 i detta Avtal ska gälla utan tidsbegränsning.

11. Meddelanden

Meddelanden, krav eller reklamationer i anledning av detta Avtal ska översändas med bud eller rekommenderat brev till den adress som angivits ovan eller till den adress som någon av Parterna senare skriftligen meddelar alternativt per mejl enligt nedan. Ett meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda:

(1) vid överlämnandet om meddelandet är avlämnat med bud;
(2) tre vardagar efter avlämnandet för postbefordran om meddelandet har avsänts med rekommenderat brev;
(3) genom mejl första vardagen efter dagen för avsändandet.

12. Tillämplig lag och tvist

12.1 Detta Avtal ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.

12.2 Tvist med anledning av detta Avtal ska avgöras av allmän domstol vid den tingsrätt i den kommun där Jägaren har sin hemvist.