Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2023-11-01

1. Inledande bestämmelser

1.1 Den här webbplatsen drivs av Hektara AB, organisationsnummer 559375-7429 (”Hektar”, ”vi”, ”oss”, eller ”vår”). Hektar är så kallad ”personuppgiftsansvarig” för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar därmed för behandlingen sker i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”, ”dataskyddsförordningen”) och annan tillämplig lagstiftning. För att Hektar ska kunna bedriva sin dagliga verksamhet hanteras olika typer av personuppgifter, till exempel namn, e-postadress och annan information som kan komma att behövas för att bedriva denna verksamhet.

1.2 I den här integritetspolicyn (denna ”Policy”) kommer vi att förklara hur vi samlar in, lagrar, använder och eventuellt lämnar ut personuppgifter som har samlats in av dig under din användning av webbplatsen samt vilka åtgärder vi tar för att skydda integriteten och konfidentialiteten för dina personuppgifter. Vår målsättning med integritetspolicyn är att det ska kännas tryggt att lämna sina personuppgifter till Hektar. Således har vi upprättat denna policy som beskriver hur vi använder de personuppgifter vi får om dig. Häri kommer därmed redovisas när uppgifter samlas in, vilka uppgifter som omfattas samt i vilka syften dessa samlas in. Därutöver klarläggs vilka rättigheter du har gentemot oss samt hur du kan göra de gällande.

2. Insamling av din personliga information

2.1 Med personuppgifter avses alla sådana uppgifter som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera en fysisk person som är i livet.

2.2 Personuppgifterna som behandlas utgör sådan information som vi erhåller av dig som kund i syfte att bedriva vår verksamhet att förmedla jakt. Dessa personuppgifter omfattar bland annat förnamn och efternamn, e-postadress, telefonnummer, personnummer, adress, jaktkort samt jägarbevis och betalningsinformation men också annan personlig information du väljer att ange/skicka till oss när du använder våra tjänster, se punkt 6 nedan. Dessa personuppgifter måste anges för att vi ska kunna utföra och säkerhetsställa förmedlingen av jakt i Sverige. Därutöver kan vi komma att samla in IP-adress samt teknisk information om våra användare. Denna information knyts emellertid inte till någon särskild användare, utan handlar om att Hektar ska kunna, analysera och spåra webbtrafik till Hektars hemsida.

2.3 Hektar kan även komma att behandla personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss, till exempel i samband med att du kommunicerar med oss via e-post, brev, eller på annat sätt, se punkt 6 nedan. I dessa fall omfattar personuppgifterna i regel namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, och titel.

2.4 Vi kan komma att inhämta personliga uppgifter om dig från affärspartners och annan tredje part.

2.5 I de fall du även bokar för någon annans räkning eller på annat sätt uppger annan persons personliga uppgifter förlitar vi oss på att du dessförinnan har inhämtat dessa personers samtycke till detta. s

2.6 Vi samlar inte in så kallad “särskilda kategorier av personuppgifter” om dig, det vill säga uppgifter som kan anses extra känsliga.

3. ÄNDAMÅL OCH LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER

3.1 Hektar hanterar inga personuppgifter om dig såvida det inte finns ett tydligt ändamål samt en laglig grund för behandlingen.

3.2 Personuppgifter behandlas för att fullfölja med dig ingångna avtal, och därmed vår skyldighet att fullgöra detta avtal.

3.3 Behandling sker även för att fullgöra de rättsliga förpliktelser som åvilar Hektar enligt domstols- eller myndighetsbeslut eller enligt lag eller förordning, till exempel bokföringslagen (1999:1078).

3.4 Hanteringen av personuppgifter som görs i syfte att kommunicera med er, bland annat genom nyhetsbrev, sker med stöd av Hektars berättigade intresse att bibehålla klient- och affärsrelationer. Om du inte önskar mottaga nyhetsbrev, är du välkommen att kontakta Hektar på policy@hektar.se.

3.5 Personnummer har ett högt skyddsvärde i dataskyddsförordningen, varför dessa behandlas med stöd av samtycke, avtal eller då det fordras med hänsyn till ändamålet och vikten av att kunna identifiera personer på ett säkert sätt.

4. ANVÄNDNING AV DIN PERSONLIGA INFORMATION

4.1 Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för följande:
1. att administrera vår hemsida och verksamhet;
2. att anpassa vår hemsida åt dig;
3. att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida;
4. att skicka varor som du har köpt via vår hemsida till dig;
5. att leverera tjänster som är köpta via vår hemsida;
6. att skicka kontoutdrag, fakturor och betalningspåminnelser till dig och samla in betalningar från dig;
7. att skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyften;
8. att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt;
9. att skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver nyhetsbrevet);
10. att skicka marknadskommunikation till dig som rör vår verksamhet eller noggrant utvalda tredje parters verksamhet som vi tror att kan vara av intresse för dig per post eller, där du specifikt har samtyckt till detta, via e- post eller liknande teknologi (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver marknadskommunikation);
11. att ge tredje parter statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera en enskild användare från informationen);
12. att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår hemsida;
13. att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier;
14. att bekräfta ditt samtycke av vår hemsidas användarvillkor (inklusive övervakning av privata meddelanden som skickats via vår hemsidas privata meddelandetjänst);
15. att förhindra att Hektars tjänst missbrukas (se Användarvillkoren);
16. annan användning.

5. TILLGÅNG TILL, OCH UTLÄMNING AV, PERSONUPPGIFTER

5.1 De som har tillgång till dina personuppgifter är uteslutande anställda vid Hektar som behöver ha tillgång till dem i syfte att fullgöra de ändamål som angivits i denna integritetspolicy.

5.2 Vi kan lämna ut dina personuppgifter till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt och/eller nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

5.3 I det fall Hektar lämnar ut dina personuppgifter till utomstående som är självständigt personuppgiftsansvariga, gäller integritetspolicyn för respektive utomstående självständig(a) personuppgiftsansvarig(a) för behandlingen av dina personuppgifter.

5.4 Vi kan utlämna din personliga information:
1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
2. i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden;
3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken);
4. till köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja; och
5. till alla personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.

6. PERSONUPPGIFTER SOM ANDRA ANVÄNDARE KAN KOMMA ATT SE

6.1 I syfte att möjliggöra kommunikation mellan användare, samt att tillgängliggöra information som användare har nytta av i nyttjandet av Hektars tjänst, kommer Hektar att tillgängliggöra för andra användare vissa av de personuppgifter som användare anger vid registrering och/eller senare. Den information som kommer att visas bygger på den information som användaren själv anger om sig själv. Informationen kommer att kunna visas för både Markägare och Jägare i syfte att dessa ska kunna göra informerade beslut om tillträde till jakter, läsa omdömen om andra användare, samt för att underlätta kommunikation användare emellan, m.m.

6.2 Personuppgifter som Markägare kommer kunna se, är de följande, men inte begränsat till, (i den mån de anges av användaren): användarnamn, namn, mailadress, telefonnummer, ålder, beskrivning(ar), omdöme(n), rekommendation(er), certifiering(ar), diplom, skjutresultat, vänner (och antal), jaktrapporter (som kan innehålla geografiska data, tidsstämplar, m.m.), hundinformation, information om jaktredskap (vapen, optik, pejl, m.m. – redskap som används vid jakt), och annan information som användaren anger om sig själv.

6.3 Personuppgifter som övriga användare kommer kunna se, är de följande, men inte begränsat till, (i den mån de anges av användaren): användarnamn, namn, mailadress, telefonnummer, ålder, beskrivning(ar), omdöme(n), rekommendation(er), certifiering(ar), diplom, skjutresultat, vänner (och antal), jaktrapporter (som kan innehålla geografiska data, tidsstämplar, m.m.), hundinformation, information om jaktredskap (vapen, optik, pejl, m.m. – redskap som används vid jakt), och annan information som användaren anger om sig själv.

7. ÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND

7.1 All data lagras på servrar inom EU och kommer inte att överföras till länder utanför EU/EES.

8. LAGRINGSTIDER FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

8.1 Hektar samlar enligt ovan in personuppgifter för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Dessa personuppgifter sparas inte under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

8.2 Alla personuppgifter som samlas in raderas enligt fastställda rutiner så snart de inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in.

8.3 Hektar kan emellertid spara personuppgifter för vilka ändamålet upphört i det fall det krävs med hänsyn till lag eller domstols- eller myndighetsbeslut. Därtill kan personuppgifter sparas längre med hänsyn till uppfyllande av avtal eller i anledning av tvist.

9. DIN PERSONLIGA INFORMATIONS SÄKERHET

9.1 I linje med att du ska känna det säkert att dela med dig av personuppgifter till Hektar, vidtar vi rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information. Vi kommer även att se till att lagra all personlig information som du tillhandahåller oss på säkra servrar. Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via vår hemsida skyddas av krypteringsteknologi.

9.2 Trots våra åtgärder medger du att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi därav inte kan garantera säkerheten för din personliga data, även om vi alltid eftersträvar att

10. DINA RÄTTIGHETER

10.1 Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig (”registerutdrag”). Vi kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag. Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål. I praktiken kommer du vanligtvis att antingen uttryckligen acceptera vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge dig möjligheten att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföringsändamål.

10.2 Utöver registerutdraget har du som registrerad även rätt att 1) begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift, 2) begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter, 3) invända mot behandlingen, 4) om tillämpligt få ut och överföra dessa till annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt. Du har även rätt att när som helst återkalla eventuella samtycken som du givit oss.

10.3 I det fall en begäran enligt ovan görs, kommer den att prövas av Hektar i det enskilda fallet. Notera att Hektar i vissa fall inte kan radera uppgifter eller begränsa användningen av dessa, med hänvisning till ett avtalsförhållande.

10.4 Om ditt användarkonto stängs av eller raderas – på vårt eller på ditt eget initiativ– kan vi komma att spara personuppgifter om dig som bedöms vara nödvändiga för att skydda Hektars berättigade intressen. Vissa personuppgifter kan sparas för att, bland annat, motverka bedrägerier eller öka säkerheten på plattformen. Hektar kan till exempel spara information om ett konto som har stängts av på grund av bedrägerier eller säkerhetsrisker, i syfte att hindra den användaren från att öppna ett nytt konto hos Hektar i framtiden.

11. TREDJE PARTS HEMSIDOR

11.1 Vår hemsida kan innehålla hyperlänkar till och/eller detaljer om tredje parts hemsidor. Personliga data du väljer att dela med dessa tredje parter har vi ingen kontroll över och är inte ansvariga för.

12. UPPDATERING AV PERSONLIG INFORMATION

12.1 I första hand kan du ändra den personliga information som du själv har angivit, på www.hektar.se.

12.2 Om det är så, att du inte lyckas ändra den information Hektar har om dig, ber vid dig kontakta oss.

13. KAKOR

13.1 Vår hemsida använder kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor.

14. KONTAKTA OSS

14.1 Om du undrar kring inhämtandet, hanteringen eller användningen av dina personuppgifter, kan du kontakta oss på policy@hektar.se. Via den adressen kan du även begära att vi gör ändringar i, blockerar eller raderar dina personuppgifter.

14.2 Om du har klagomål eller frågor som rör Hektars personuppgiftsbehandling kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen).

15. ÄNDRINGAR

15.1 Denna integritetspolicy kan, från tid till annan, komma att uppdateras eller ändras. Om vår hantering av dina personuppgifter ändras kommer denna integritetspolicy att uppdateras omgående och publiceras på denna webbplats. Därtill kommer textraden nedan uppdateras till när integritetspolicyn senast uppdaterades. I samband med ändringar av Integritetspolicyn kan du bli ombedd att samtycka till den nya Integritetspolicyn.