Allmänna Villkor

Senast uppdaterad: 2023-11-01

1. Inledande bestämmelser

1.1 Dessa användarvillkor ("Villkoren", ”Användarvillkor(en)”) är ett bindande juridiskt avtal mellan dig och Hektara AB som reglerar din rätt att använda webbplatser, applikationer och andra erbjudanden från Hektara AB (sammantaget "Hektars tjänster" eller ”tjänst”, ”tjänsten”, ”tjänster”). När det används i dessa villkor hänvisar ”Hektar”, "vi", "oss" eller "vår" till Hektara AB.

1.2 Hektar erbjuder en annonseringstjänst som gör det möjligt för användare ("Medlemmar”, ”Medlem") att publicera, erbjuda, söka efter och boka Jakt. Medlemmar som publicerar och erbjuder tjänster är "Markägare" och Medlemmar som söker efter, bokar eller använder Hektars tjänster är "Jägare". Markägare erbjuder jakt ("Jakt").

1.3 Dessa villkor tillhandahålls av Hektara AB (organisationsnummer 559375-7429) för Hektar. Villkoren berör de tjänster som Hektar erbjuder sina Medlemmar. Genom att använda Hektars tjänster godkänner du Villkoren.

1.4 Krav för att få använda tjänsterna är att Medlemmen är 18 år eller äldre. Hektar förbehåller sig rätten att återkalla en Medlems rätt att använda tjänsterna ifall denne bryter mot Villkoren eller annat av Hektar framfört avtal.

2. Villkor för markägare

2.1 När du accepterar en bokningsförfrågan, eller får en bokningsbekräftelse via Hektara AB, ingår du ett kontrakt direkt med Jägaren och är ansvarig för att leverera Jakten enligt Villkoren och till det pris som anges i din annons och i övrigt det avtal som sluts med Jägaren. Du samtycker också till att betala tillämpliga avgifter som Hektars serviceavgift (och tillämpliga skatter) för varje bokning. Hektars betalningstjänst kommer att dra av beloppet du är skyldig från din utbetalning om inte vi och du kommer överens om en annan metod. Alla villkor och/eller villkor som du inkluderar i ett tilläggsavtal med Jägare måste överensstämma med Villkoren.

2.2 Hektar ger dig verktyg som gör det enkelt för dig lägga ut en annons för Jakt. Annonsering på Hektars plattform sker av Medlemmar och utgör därmed användargenererat innehåll. Markägaren som publicerar en annons är ensam ansvarig för informationen i annonsen. Detta innefattar att informationen stämmer och att Markägaren har rätt att upplåta Jakt på den berörda marken, varför det åligger Markägaren att säkerställa att denne har rätt att upplåta jakt på den berörda marken. Markägaren åtar sig vidare att publicera annonser som i största möjliga mån överensstämmer med de verkliga förutsättningarna på marken och att inte missbruka eller på andra sätt bedra Medlemmar med sin annons. Vidare åtar sig Markägaren att annonsen överensstämmer med rådande lagar och regler. Skulle information i en annons visa sig missvisande eller direkt felaktig är den publicerande Medlemmen ensamt ansvarig.

2.3 Markägaren åtar sig även att inte använda sig av upphovsrättsskyddat material i sin annons eller material vari man kan identifiera personer som inte godkänt materialets användningsområde. Bilder publicerade med en annons ska vidare vara relevanta för annonsen. Markägare ansvarar för att förstå och följa alla tillämpliga lagar, regler, förordningar och avtal med tredje part samt Jägare.

2.4 Annonsen ska vara skriven på svenska eller engelska. Det är inte tillåtet att i annonsen marknadsföra andra jaktförmedlingstjänster eller på annat sätt länka till för Hektar konkurrerande verksamheter. Annonsen får inte innehålla text eller bilder som kan anses stötande eller kränkande.

2.5 Hektar äger rätten att, utan förvarning eller förklaring, stänga av Markägare från tjänsten om den missbrukas. Grunder för avstängning är bland annat – men inte uteslutande – att lägga upp missvisande eller falska annonser, använda Hektars tjänst till annat än det av Hektar uttryckta ändamålet med tjänsten, eller på annat sätt störa andra användares användning av tjänsten.

2.6 Markägare är skyldig att rapportera sina inkomster till Skatteverket och därmed fullgöra all eventuell skattskyldighet som uppstår eller kan uppstå genom användandet av Hektars tjänster.

2.7 Genom att använda Hektars tjänst, godtar Markägare Hektars Integritetspolicy, som går att finna på www.hektar.se./terms/privacy

3. Villkor för jägare

3.1 I egenskap av Jägare åvilar ett ansvar att efterleva Villkoren samt avtal som sluts mellan dig som Jägare och Markägare. Avgifter och ersättningar som Markägaren är berättigad till i enlighet med avtal, överenskommelse eller annars av dessa Villkor ankommer Jägaren att erlägga till Markägaren.

3.2 Skulle du ådra dig ansvar enligt avtalet för en skadegörande handling eller i övrigt bryta Markägarens anvisningar är det ditt ansvar att betala det belopp som är nödvändigt för att täcka skadan eller leva upp till ditt åtagande.

3.3 Jägare förbinder sig att inte använda Hektars tjänst endast i syfte att hitta Jakt(er), utan att därefter boka dessa genom Hektars tjänst. I det fall en Jägare hittar en Jakt via plattformen och sedan kommer överens med Markägare om ersättning för Jakten utanför plattformen (det vill säga kringgår bokning och betalning via Hektar, och gäller oavsett ersättningens storlek), skall Jägaren till Hektar betala den provision som hade erlagts, hade Jakten bokats via Hektar. Detta gäller oavsett om Jägaren tidigare bokat Jakt(er) hos Markägaren i fråga, innan Markägaren ingick avtal med Hektar, så länge det rör en Jakt som förmedlas av Hektar. I det fall en enskild Jägare bokar (och kringgår Hektars tjänst) en Jakt i vilka fler än Jägaren deltar, skall provision utgå för alla de Jägare som ingår i det sällskapet. Detta villkor skall gälla i ett år efter det att Jägaren först bokat en Jakt via Hektar, och förnyas ett år i taget för varje Jakt som bokas. På provisionen skall dröjsmålsränta om 8 procent utöver statslåneräntan så som den var vid det datum då Jakten ägde rum, tilläggas.

3.4 Hektar äger rätten att, utan förvarning eller förklaring, stänga av Jägare från tjänsten om den missbrukas. Grunder för avstängning är bland annat – men inte uteslutande – att vid flera tillfällen boka Jakter för att sedan avboka dem och därigenom vilseleda Markägare, att använda Hektars tjänst till annat än det av Hektar uttryckta ändamålet med tjänsten, eller på annat sätt störa andra användares användning av tjänsten.

3.5 Genom att använda Hektars tjänst, godtar Jägare Hektars Integritetspolicy, som går att finna på www.hektar.se.

4. Kommunikation

4.1 Hektar möjliggör att användare kan kommunicera med varandra, dels direkt, dels genom en forumtjänst. Denna kommunikation som sker mellan två användare kontrolleras inte av Hektar. Användare är själva ansvariga för den information de anger om sig själva samt den kontakt de initierar med, och de meddelanden som de skickar till, andra Medlemmar.

4.2 I det fall legala tvister eller brottmål mellan två eller flera användare blir aktuella, accepterar du som användare att Hektar inte har något ansvar i frågan, varken direkt eller indirekt. Genom att nyttja Hektars tjänster accepterar du att du tar fullt ansvar för ditt agerande, och att du inte kan hålla Hektar eller representanter för Hektar ansvarig(a) för ageranden som stämmer från dig eller andra Medlemmar.

4.3 Genom att använda Hektars tjänst förstår och accepterar du att, eftersom användare själva anger information om sig själva, denna information kan vara felaktig, stötande, vilseledande, kränkande och/eller skadlig. Därtill kan användare skapas, som utger sig för att vara någon eller något denne inte är. Använd sunt förnuft och gott omdöme när du nyttjar Hektars tjänster och interagerar med andra Medlemmar.

4.4 Avseende punkt 4.2 och 4.3, hänvisas även till 7.1-7.4 avseende Hektars ansvar.

5. Omdömen

5.1 Efter varje genomförd Jakt kommer Markägare och Jägare att ha möjlighet att recensera varandra genom att ge varandra omdömen. Dessa måste vara korrekta och får inte innehålla något diskriminerande, stötande, ärekränkande eller annat språk som kan anses nedvärderande eller olämpligt. Recensioner verifieras inte av Hektar för att se till att de är korrekta och kan vara felaktiga eller vilseledande. Markägaren tillika Jägaren bör eftersträva att lämna så uppriktiga och faktabaserade omdömen som möjligt.

6. Ångerrätt och avbeställning

6.1 Huvudregeln när du köper varor eller tjänster genom ett digitalt medium är att du som konsument har 14 dagars ångerrätt från och med tidpunkten då avtalet bekräftats.

6.2 Tjänsten som Markägaren tillhandahåller genom Bolaget är Jakt och utgör därmed en fritidsaktivitet. Vid sådana typer av tjänster undantas ångerrätten, det vill säga att du som Jägare kan inte ångra avtalet efter det att du fått slutlig bekräftelse på att bokningen accepterats av Hektar.

6.3 Du som Jägare rätt att avbeställa tjänsten. Dock förbehåller sig Hektar och / eller Markägaren rätt till skälig ersättning för denne / dennes legitima och berättigade kostnader som föranleds av avbeställningen. Ersättningen baseras främst på tidpunkten för avbeställningen. Hektar / Markägaren kan uppställa skäliga standardiserade avbeställningsavgifter.

6.3.1 Den standardiserade avbeställningsavgiften utgår från det belopp som framgår av bokningsbekräftelsen (”Avgiften”), som är;

(i) Minst 30 procent av Avgiften vid avbeställningar fram till 7 dagar innan Jakten;
(ii) Minst 50 procent av Avgiften vid avbeställningar fram till 48 timmar innan Jakten; och
(iii) 100 procent av Avgiften vid avbeställningar senare än 48 timmar innan Jakten.

6.3.2 I det fall Jägaren hittar ersättare som Markägaren godkänner i skälig tid innan Jakten tillämpas inte den standardiserade avbeställningsavgiften.

6.4 Vill du avbeställa tjänsten ska du till Hektar skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att avbeställa tjänsten och frånträda avtalet. Detta görs enklast via e-post till booking@hektar.se eller genom funktionen ”Avboka” på hemsidan.

6.5 Ange vilken bokning det gäller, ditt namn och dina kontaktuppgifter samt att du vill frånträda avtalet.

7. Hektars roll och ansvar

7.1 Vi erbjuder Markägare och Jägare rätten att använda en plattform som gör det möjligt för Medlemmar att publicera, erbjuda, söka efter och boka Jakt. När Medlemmar accepterar en Jakt ingår de ett avtal direkt med varandra. Hektar är inte och blir inte en part till eller annan deltagare i något avtalsförhållande mellan Medlemmar.

7.2 Även om vi arbetar hårt för att säkerställa att våra Medlemmar har bra erfarenheter av Hektar, kontrollerar vi inte och kan inte kontrollera Jägare och Markägares beteende och garanterar inte:
(i) förekomsten, kvaliteten, säkerheten, lämpligheten eller lagligheten av några annonser eller jakttjänster; eller
(ii) sanningen eller riktigheten i eventuella beskrivningar, recensioner eller annat innehåll som tillhandahålls av Medlemmar.

7.3 Du bekräftar att Hektar inte har någon allmän skyldighet att övervaka användningen av Hektars tjänster och verifiera information som tillhandahålls av våra Medlemmar. Vi har vidare rätt att granska, inaktivera åtkomst till, ta bort eller redigera innehåll för att:
(i) driva, säkra och förbättra Hektars tjänster (inklusive för att förebygga bedrägeri);
(ii) säkerställa att Medlemmarna följer dessa Villkor;
(iii) följa tillämplig lag eller order eller krav från en domstol, brottsbekämpande eller annan administrativ myndighet eller statligt organ;
(iv) dressera medlemsinnehåll som vi anser är skadligt eller stötande;
(v) vidta åtgärder som anges i dessa Villkor;
(vi) upprätthålla alla kvalitets- eller behörighetskriterier, inklusive genom att ta bort annonser som inte uppfyller kvalitets- och behörighetskriterier; och
(vii) ta bort innehåll, så som omdömen, profiler samt bilder som enligt Hektar är att betrakta som falska eller missvisande.

7.4 När vi tar bort eller inaktiverar innehåll kommer vi att meddela Medlemmen som berörs och ange skälen till åtgärden.

Kontakt

Vid frågor kring Villkoren eller frågor i övrigt är ni välkomna att kontakta oss på policy@hektar.se.

Se även Hektars nyttjanderättsavtal